Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő (Név: Datatravel Kft.; Székhely: 2049 Diósd, Duna utca 6.; Cégjegyzékszám: 13-09-176587) a www.gyermekfejlesztes.hu weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat illetve ott regisztrálókat („Felhasználók” vagy „Érintettek”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

1. Az Adatkezelésre irányadó jogszabályok, az adatkezelés jogalapja
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

2. Adatkezeléssel érintett tevékenységek
2.1 A Honlapra látogatók adatainak kezelése
Az alábbiakban részletezett szabályok mind a regisztrált mind a nem regisztrált, de a honlapra látogató Felhasználókra alkalmazandó.
2.1.1 Cookie-kal kapcsolatos tájékoztatás
A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén (‘cookie‘). A cookie nem tartalmaz olyan információkat, amelyek segítségével a Felhasználó azonosítható, így más weboldalak nem tudnak hozzáférni a Felhasználó számítógépén tárolt adatokhoz.

Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak és optimalizáltabb működéséhez szükségesek, a látogatások alkalmával a korábbi adatfájlok az Adatkezelőhöz kerülnek. A cookie-k általi adatkezelés célja továbbá az anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. Adatkezelő a cookie elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja.

Személyes adatok kategóriája: Érintett IP címe, látogatás dátuma és ideje, az érintett operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, valamint a látogatott oldalak.

Az adatkezelés időtartama a látogástól számított maximum 365 nap.

Az adatkezelés jogalapja az érintett egyértelmű hozzájárulása. Amennyiben a cookie elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások útján jelezheti (törlés illetve visszavonás).

2.1.2 Statisztikai céllal gyűjtött adatok
A Weboldalra való belépéssel a Felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Ezen adatok gyűjtése kizárólag statisztikai célokat szolgál a Weboldal fejlesztésének, esetleges hibáinak, minőségének javítása érdekében.

Az adatkezelés időtartama a látogástól számított maximum 365 nap.

Az adatkezelés jogalapja az érintett egyértelmű hozzájárulása.

Az adatfeldolgozásban a Google Analytics webelemző alkalmazása segíti a weboldal statisztikáinak a mérését és elemzését. Az adatok kezeléséről a https://www.google.com/analytics/ címen tudnak tájékozódni.

2.1.3 Regisztrált felhasználók adatainak kezelése
A Weboldal szolgáltatásai a Terapeuták számra regisztráció ellenében vehető igénybe. A regisztrációt követően a Terapeuták adatai bekerülnek a weboldalon elérhető adatbázisba. A regisztráció kizárólag a weboldalon keresztül, online módon lehetséges, melynek részletes szabályait a Felhasználási feltételek tartalmazzák.

A Regisztrációt végző Felhasználó felelőssége és kötelezettsége, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze. Az adatok valóságnak való megfeleléséért a felelősség a Felhasználót terheli.

Az adatkezelés célja a Terapeuták Honlapon található adatbázisba történő felvétele, továbbá az, hogy a terápiás tevékenységükkel kapcsolatos információ a Honlapra látogatók számára elérhető legyen. Ezen információk segítségével a Honlapra látogatók tájékozódhatnak, illetve kiválaszthatják a számukra megfelelő Terapeutát, és őket a szolgáltatás (terápia) igénybevétele céljából felkereshetik.

A regisztrációhoz kapcsolódóan az alábbi adatok kerülnek kezelésre:
Regisztráció során kötelezően megadott adatok: Név, Telefonszám, Email cím;
Regisztráció során opcionálisan megadott adatok: Fénykép, Elérhetőség (Pontos cím, weboldal címe, Pontos cím GPS koordinátái), a Bemutatkozásban a Terapeuta által megadott egyéb személyes adatok.

A regisztrált Felhasználók adatai a regisztráció kezdetétől (regisztrációs űrlap kitöltése) a regisztráció törléséig kerülnek kezelésre.

2.1.4 Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
A Honlapra látogatók illetve a regisztrált Felhasználók jogosultak az Adatkezelő tematikus hírleveleire feliratkozni annak érdekében, hogy az őket érintő témákban Adatkezelő naprakész információkat biztosítson számukra.

A Hírlevél küldéséhez kapcsolódóan az alábbi adatok kerülnek kezelésre: Név, Email cím. A feliratkozást követően a Felhasználók bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről az Adatkezelő felé megküldött emailben. A hírlevélre feliratkozók adatai így a feliratkozástól a hírlevélről történő leiratkozásig kerülnek kezelésre.

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-125627

3 Adatfeldolgozás, adattovábbítás
Adatfeldolgozó a jelen Tájékoztatóban meghatározott tevékenység végrehajtásához adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a személyes adatokat pedig nem továbbítja harmadik személyek részére.
4 A Felhasználók jogai
4.1 Tájékoztatáshoz való jog
A Felhasználók jogosultak arra, hogy személyes adataik kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról vagy az adatfeldolgozó személyéről az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjenek.

Adatkezelő a tájékoztatást évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Amennyiben a Felhasználó ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy az Adatkezelő jogosult költségtérítést kérni. A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét az Adatkezelő az Érintett részére visszatéríti, amennyiben az Érintett személyes adatainak helyesbítésére kerül sor, vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek.

A kérelem benyújtásának szabályait a 4.6. pont tartalmazza. A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

4.2 Helyesbítéshez való jog
Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. A személyes adatok helyesbítése iránti kérelmet a 4.6. pontban foglaltak szerint kell előterjeszteni.

A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.

4.3 Törléshez, zároláshoz való jog
Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:
a) az adatkezelés jogellenes;
b) azt a Felhasználó kéri;
c) a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt;
e) azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Felhasználó által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben a Felhasználó adatainak kezelése az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

Törlés helyett az Érintett kérheti személyes adatainak zárolását. Zárolás esetén az Érintett személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.

A kérelem Adatkezelő részére történő megküldésével kapcsolatos szabályokat a 4.6. pont tartalmazza.

4.4 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen ajánlatadás, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy
c) amennyiben jogszabály lehetőséget ad számára a tiltakozásra.

A tiltakozás az érintett olyan nyilatkozata, mellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 4.6. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.

Az Adatkezelő az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozását a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottságáról az Érintettet írásban tájékoztatja.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy az adatkezelést, ideértve a további adatfelvételt és esetleges adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

4.5 Jogorvoslati lehetőségek
A tájékoztatás, helyesbítés, törlés illetve zárolás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha az az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nem hoz döntést, úgy az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

4.6 A Felhasználó által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok
Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását – ideértve a hírlevélről történő leiratkozásra vonatkozó nyilatkozatát is – írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

E-mail: info@gyermekfejlesztes.hu

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő a regisztrált Felhasználók esetében csak akkor tekinti hitelesnek, ha az a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az
esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

4.7 Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása
Felhasználók a Honlap használatával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják. Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.