Sugár: Ki
Sugár:
km Set radius for geolocation
Keresés

Mi a GMP-diagnosztika célja?

A GMP a  beszédészlelés és beszédmegértés diagnosztikája és terápiája óvodás- és kisiskoláskorban.

Előfordul, hogy a beszédprodukció és beszédmegértés nem azonos ütemben fejlődik (óvodás korban nem találtak korrelációt) az utóbbit nehéz detektálni, mert nem olyan feltűnő és a gyerekek sok kompenzációs stratégiát alkalmaznak.

A standardizált diagnosztikai eljárással jól megállapítható, hogy a magyar gyermek anyanyelv-elsajátítási folyamata a beszédészlelés/megértés szempontjából életkorának megfelelően működik, ép fejlődésű, elmaradott, illetve zavart-e.  A GMP diagnosztika célja a beszédpercepciós elmaradás, vagy zavar helyének, típusának és mértékének felderítése.  

Életkor: 3-13 éves korra van standardizált módszer a diagnosztizálásra és a fejlesztésre.

Milyen területeket fejleszthetők a diagnosztikai eredmények alapján?

A diagnosztika eredményei alapján a következő fő területek köré szerveződhet a fejlesztés:

  • A beszédészlelés fejlesztése
  • A beszédmegértés fejlesztése
  • Az íráskészség javítása
  • Az olvasásértés fejlesztése

Mit vizsgálnak a GMP-diagnosztikával?

A GMP-diagnosztika a relatív rövidsége ellenére a teljes beszédpercepciós folyamatot vizsgálja mindazon részfolyamatokkal együtt, amelyek az anyanyelv hangzó és írott formájának elsajátításához szükséges.

A vizsgálat menete:

GMP-1: A hallás vizsgálata a G-O-H hallásvizsgálóval.

GMP-2: Mondatazonosítás zajban – akusztikai észlelés mérése, feladat = ismétlés

GMP-3: Szóazonosítás zajban – akusztikai-fonetikai szint + lexikális hozzáférés. Feladat = ismétlés

GMP-4: Szűrt mondatok azonosítása – leszűkített frekvenciatartomány (mintha telefonból hallanánk), fonetikai szint vizsgálata, feladat = ismétlés

GMP-5: Gyorsított mondatok – fonológiai észlelés vizsgálata, kb. 25%-os gyorsítás. Feladat = ismétlés

GMP-6: Természetes mondatok azonosítása

GMP-7: A vizuális észlelés vizsgálata

GMP-8: A rövid idejű verbális memória vizsgálata

GMP-9: A rövid idejű vizuális memória vizsgálata

GMP-10: A szeriális észlelés vizsgálata – 10 értelmetlen hangsor (logatom) ismétlése egyszeri hallás után (hasonlít idegen szó tanulásához!)

GMP-11: Szókincsaktivizálás – nem a szókincs, hanem hogy milyen gyorsan fér hozzá a szóhoz! 

GMP-12: A szövegértés vizsgálata – rövid szöveg felolvasása, melyet 10, szóban feltett kérdés követ. 

GMP-13: A kézdominancia vizsgálata

GMP-14: A beszédritmus észlelésének vizsgálata

GMP-15: A centrális (szintetizálási) működés vizsgálata

GMP-16: A mondatértés vizsgálata – két kép közül ki kell választani azt, ami a mondat értelméhez illik.

GMP-17: A beszédhang-differenciálás vizsgálata

GMP-18: A transzformális észlelés vizsgálata